Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

Secretar

Loghin NancySecretarul general U.A.T. comuna Sinesti, judetul Iasi

Program cu publicul

Program cu publicul


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotarari ale Consiliului Local 2018

Hotarari Consiliului Local 2018

Documente pdf
H.C.L. nr.1 din 19.01.2018-privind alegerea,Presedintelui de sedinta al Consiliului local SINESTI judetul lASl,pentru sedintele din perioada trimestrului I- 2018
Hotararea nr.2-2018-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTI,judetul lASI, din data de 15 decembrie 2017
Hotararea nr.3-2018-privind aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritoriala a comunei SINESTI judetul lASl, pentru anul scolar 2018-2019
Hotararea nr.4-2018-privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de munca,in anul 2018
Hotararea nr.5-2018-privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei SINESTI iudetul lASl pentru anul 2018
HCL nr.6/2018 -privind indemnizatia maxima lunara de sedinta a consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei SINESTI, judetul lASl
HCL nr.7/2018-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI,judetul IASI, din data de 19 ianuarie 2018
HCL nr.8 privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti pentru anul 2018
HCL nr.9/2018-privind aprobarea bugetului pentru anul 2018
HCL nr.10/2018--privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea inchirierii unui spatiu cu alta destinatie decat locuinta, in suprafata de 52,93 mp apartinand domeniului public al u.a.t. comuna SINESTI judetul IASI
HCL nr.11/2018-privind aprobarea documentatiei de atribuire privind delegarea celor doua contracte de concesiune privind activitatile de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Iasi si operare a statiilor de transfer si a instalatiilor de tratare a deseurilor municipale in judetul Iasi.
HCL nr.12/2018-privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deseurilorin Judetul Iasi
HCL nr.13/2018-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTI judetul lASI,din data de 14 februarie 2018
HCL nr.14/2018-privind aprobarea Programului anual de achizitii publice de la nivelul comunei Sinesti, judetul lasi pentru anul 2018
HCL nr.15/2018- privind aprobarea Regulamentului pentru desfasurarea activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe teritoriul comunei Sinesti judetul lasi
Anexa 1 la HCL 15-2018
Anexa 1.a-la HCL 14-2018
Anexa 1.b-la HCL 14-2018
HCL nr.16/2018-privind aprobarea Planului de formare profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti in anul 2018
Anexe la HCL 16-2018
HCL nr.17/2018-privind transformarea gradului profesional al unui post de consilier debutant in consilier grad profesional asistent, din cadrul compartimentului Juridic, stare civila, asistenta sociala, registru agricol si cadastru, pentru un functionar public ce a absolvit perioada de stagiu
HCL nr.18/2018-privind aprobarea cheltuielilor cu participarea la programele de formare profesionala asgurate in conditiile art. 194 din Codul muncii pentru salariatul Ciocan lorgu -sef S.V.S.U in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti judetul lasi
HCL nr.19/2018-privind analiza stadiului de inscriere al datelor in Registrul agricol in anul 2017 si aprobarea masurilor pentru eficientizarea acestei activitdti in anul 2018
HCL nr.20/2018-pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav aflati in evidentele serviciului de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti desfasurata in semestrul ll al anului 2017
HCL nr21/2018-pentru aprobarea Raportului privind serviciile si activitatile de asistenta medicala comunitara derulate in cadrul comunei Sinesti, judetul lasi semestrul ll al anului 2O17
HCL nr.22/2018-privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SlNESTI, judetul lASI, din data de 28 februarie 2018
HCL nr.23/2018-privind modificarea gi completarea Hotararii Consiliului Local nr. 22 din 06 03.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici gi cofinantarea proiectului REABITITARE, EXIINDERE SI ETAJARE SCOALA VENIAMIN COSTACHI IN COMUNA SINESTI, SAT SINESTI, JUDETUL IASI.
HCL nr.24/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare din 13.03.2018
HCL nr.25/2018 privind modificarea si completarea Programului anual estimativ al achizitiilor publice al comunei Sinesti pentru anul 2018
HCL nr.26/2018 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism in cadrul comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.27/2018 privind stabilirea unor normative de cheltuieli potrivit O.G.R. nr.80/2001 in cadrul Primariei comunei Sinesti, judetul iasi
HCL nr.28/2018 privind stabilirea pentru anul 2018 a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru a fi incadrati cu contract de munca si a numarului de indemnizatii lunare cuvenite reprezentantilor legali ai persoanelor cu handicap grav
HCL nr.29/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentelor de asistenta sociala
HCL nr.30/2018 privind aprobarea modelului legitimatiei alesilor locali in autoritatile locale ale comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.31/2018 privind aprobarea modificarilor in Contractul de delegare a gestiuniii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009
HCL nr.23/2018 privind aprobarea modificarilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice si de canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr.24
HCL nr.33/2018 privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta"al Consiluiului local Sinesti, trim.II 2018
HCL nr.34/201 privind insusirea raportului privind starea economica, sociala si de mediu, a comunei Sinesti judetul Iasi pe anul 2017
HCL nr.35/2018 pentru aprobarea raportului Primarului comunei Sinesti privind situatia gestionarii bunurilor U.A.T.
HCL nr.36/2018 privind insusirea Raportului de activitate proprie desfasurata in anul 2017 de catre viceprimarul comunei
HCL nr.37/2018 pentru aprobarea Raportului privind activitatea de solutionare a petitiilor inregistrate la autoritatile publice locale, sem. II 2017
HCL nr.38/2018 privind alegerea in conditiile art.47 alin.3 din Legea nr.25/2001 a Presedintelui sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti din data de 27 aprilie 2018
HCL nr.39/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti din data de 30 martie 2018
HCL nr.40/2818 privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
HCL nr.41/2018 privind stabilirea de masuri pentru asigurarea participarii cetatenilor si operatorilor economici la realizarea activitatilor de buna gospodarire in cadrul comunei Sinesti judetul Iasi
HCL nr.42/2018 privind actualizarea comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna
HCL nr.43/2018 privind organizarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei
HCL nr.44/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019
HCL nr.46 privind reactualizarea Statului U.A.T. comuna Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.47/2018 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consilului local al comunei sinesti, judetul Iasi
HCL nr.48/2018 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.45/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consilului local Sinesti- Iasi, din data de 27 aprilie 2018
HCL nr.49/2018 privind aprobarea completarii Contractului de delegare a gestiunii seviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 prin Actul Aditional nr.26
HCL nr.50 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a COM. Bozieni- Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si aprobarea Actelor Aditionale nr.21 si nr.22 la Actul Constitutiv, respectiv Statul ARSACIS
HCL 52/2018 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de inregistrare, evidenta si radiere a vehiculelor si autovehiculelor de pe raza com. Sinesti - Iasi care nu se supun inmatriculari
HCL 53/2018 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al com. Sinesti pentru trim.I al anului 2018
HCL nr.54/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Construire teren de sport in loc. Sinesti, com. Sinesti, jud. Iasi
HCL nr.55/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Construire sala de sport in localitatea Bocnita, comuna Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.56/2018 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.)si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,,Reabilitare si modernizare scoala in localitatea Stornesti, comuna Sinesti, judetul Iasi
HCL nr.57/2018 privind alegerea in conditiile art.47 alin.3 din Legea nr.215/2001 a Presedintelui sedintei ordinare a Consilului local Sinesti, judetul Iasi din 26 iunie 2018
HCL nr.58/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consilului local Sinesti din 31 mai 2018
HCL nr.59/2018 privind majorarea cu 0,05 a coeficientului de salarizare stabilit prin HCL nr.53/2017 pentru persoanele autorizate sa efectueze operatiuni in Registrul Electoral de la nivelul comunei Sinesti
HCL nr.60/2018 privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta" al Consilului local Sinesti pentru sedintele din perioada trim III 2018
HCL nr.61/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consilului local Sinesti din 26 iunie 2018
HCL nr.62/2018 privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 incheiat intre ARSACIS si SC APAVITAL SA, prin Actul Aditional nr.28
HCL nr.63/2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Poienari, Neamt, la Asociatia regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si aprobarea Actelor Aditionale nr.23 si nr.24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
HCL nr.64/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sinesti - Iasi prntru trim. III al anului 2018
HCL nr. 65/2018 privind alegerea in conditiile art. 47 alin.3 din Legea nr.215/2001 a Presedintelui sedintei extraordinare a Consilului local Sinesti din 10 august 2018
HCL nr.66/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consilului local Sinesti din data de 26 iulie 2018
HCL nr.67/2018 privind aprobarea reamplasarii unui numar de cinci stalpi de iluminat aflati pe domeniul privat al Consilului loca Sinesti - Iasi
HCL nr.68/2018 privind aprobarea si insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sinesti - Iasi
HCL nr.69/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei eztraordinare a Consiliului local Sinesti din data de 10 august 2018
HCL nr.70/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sinesti pentru trim.III al anului 2018
HCL nr.71/2018 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti din data de 28 august 2018
HCL nr.72/2018 privind revocarea Hotararii Consilului local al comunei Sinesti nr.59/26 iunie 2018
HCL nr.73/2018 privind desemnarea reprezentantilor Consilului local al comunei Sinesti si ai Primarului comunei Sinesti in consiliile de administrare ale unitatilor de invatamant de nivel gimnazial din cadrul comunei Sinesti, Iasi
HCL nr.74/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Sinesti, Iasi din data de 14 septembrie 2018
HCL nr.75 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local al comunei Sinesti nr.5/2018
HCL nr.76/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sinesti, Iasi pentru trim.IV al anului 2018
HCL nr.77/2018 privind alegerea ,,Presedintelui de sedinta"al Consiliului local Sinesti, Iasi pentru sedintele din perioada trim.IV 2018
HCL nr.78/2018 privind aprobarea demararii procedurilor legale pentru concesionarea prin licitatie publica deschisa a imobilului - cuveta iazul Podobita si a luciului de apa aferent, in suprafata de 22,590 ha, aflat in proprietatea publica a comunei
HCL nr.79/2018 privind aprobarea proiectului ,,ACHIZITIE DOTARI UTILAJE PENTRU COMUNA SINESTI, Iasi
HCL nr.80/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti - Iasi din data de 27 septembrie 2018
HCL nr.81/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare Consiliului local Sinesti - Iasi din data de 01 octombrie 2018
HCL 82/2018 privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzului scolar, proprietatea comunei Sinesti, Iasi
HCL nr.83/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti, Iasi din data de 15 octombrie 2018
HCL nr.84/2018 privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din Sinesti in anul scolar 2019-2020
HCL nr.85/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti din 05 noiembrie 2018
HCL nr.86/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Sinesti, Iasi in ARSACIS,referitor la cererea de aderare a comunei Ion Creanga, Neamt la ARSACIS
HCL nr.87/2018 privind asigurarea suportului IT in vederea organizarii si dezvoltarii Sistemului de control intern prin intermediul platformei ,,Solutia - SCIM"
HCL nr.88/2018 privind validarea Dispozitiei primarului comunei nr.287 din 20.11.2018, privind rectificarea bugetului local pe 2018
HCL nr.89/2018 privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice si non - casnice din Sinesti
HCL nr.90/2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a Programului initial de achizitii publice de la nivelul comunei pentru anul 2019
HCL nr.91/2018 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Sinesti din 28.XI.2018
HCL nr.92/2018 privind acordarwa unui mandat special reprezentantului UAT Sinesti in ARSACIS referitor la cererea de aderare a comunei Stanita, Neamt la ARSACIS si aprobarea Actelor Aditionale nr.27 si 28 la Actul Constitutiv, respectiv ARSACIS
HCL nr.93/2018 privind alegerea ,, Presedintelui de sedinta" al Consiliului local Sinesti pentru sedintele din perioada trim.I 2019
HCL nr.94/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei pentru trim IV 2018

Vizualizari: 901
Data creare: 31-01-2018 15:04:17

Comuna Sinești - prezentare generală

Limita geografica a UAT Sinesti, judetul IasiComuna Sinești se învecinează în partea de nord cu comuna Lungani, în partea de sud cu judeţul Neamţ și comuna Mădârjac, la est cu comunele Popești și Mădârjac, iar la vest cu judeţul Neamt și comuna Lungani.

Informatii munca in strainatate

Informatii munca in strainatate

PRIMARUL COMUNEI SINESTI

Primarul comunei SinestiPRIMARUL COMUNEI SINESTI

Registre pentru evidenta proiectelor de hotărâri

Registre pentru evidenta proiectelor de hotărâri Consiliul local Sinesti

Proiect achizitie tablete scolare si echipamente

Proiect achizitie tablete scolare si echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice online in comuna Sinesti, judetul iasi cod SMIS-144562-7 loturi

Recrutare recenzori pentru recensamantul populatiei si locuintelor 2021

Recrutare recenzori pentru recensamantul populatiei si locuintelor

Anunt

Arderea miriștilor și a vegetației ierboase